ELS CENTRES CONCERTATS

CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS, PRIVATS I PRIVATS CONCERTATS

Els Centres Docents es classifiquen en:

 • Centres Públics: aquells en els que el titular és una Administració Pública.
 • Centres Privats: aquells en els que el titular és una persona física o jurídica de
  caràcter privat.

  • Centres Privats Concertats: centres privats acollits al règim de concerts legalment establert.

La prestació del servei públic de l’educació es realitza a través de:

 • Centres Públics
 • Centres Privats Concertats

El concert és un compromís entre dues bandes: l’Administració i el titular. Aquest compromís es formalitza en signar totes dues bandes un document:

 • D’una banda el titular de l’escola es compromet, entre d’altres coses, a impartir els ensenyaments de que són objecte de concert en condicions de gratuïtat.
 • D’altra banda, l’Administració es compromet a assignar fons públics per al sosteniment dels centres, d’acord amb la quantia global establerta en els pressupostos.

Les obligacions del titular són:

1. Impartir els ensenyaments que són objecte de concert de manera totalment gratuïta, sense percebre cap concepte que directament o indirectament suposi una contrapartida econòmica per la realització d’aquests ensenyaments.

2. Impartir els ensenyaments d’acord amb la normativa que regula els currículums.

3. Mantenir en funcionament les unitats concertades i a tenir una ràtio no inferior a la que es determini.

4. Realitzar l’admissió d’alumnes d’acord amb la normativa vigent.

5. Constituir i mantenir els òrgans de govern que la normativa estableix.

6. Complir les disposicions de política lingüística relatives a l’ensenyament del català i en català.

7. Realitzar la provisió de vacants i els acomiadaments de professors (dels nivells concertats) d’acord amb la normativa.

8. Fer constar que és un centre concertat (en la publicitat, en la documentació i a la comunitat educativa).

El compromís de l’Administració:

– El pagament mensual de les retribucions del personal docent (incloses les càrregues socials), com a pagament delegat i en nom del titular del centre.compromisconcertada– La transferència mensual al titular del centre de la quantitat corresponent a les despeses de funcionament del centre.

L’ESCOLA CONCERTADA REIVINDICA: Les despeses de funcionament són insuficients per sostenir l’escola. Els subministraments, el personal no docent, el manteniment d’instal·lacions i material, etc. fan completament insuficient la quantitat aportada per l’Administració.

 • El concert general implica impartir els ensenyaments curriculars en condicions de gratuïtat, no així en el concert singular (batxillerat). Ara bé, el concert només cobreix aquells ensenyaments de que són objecte (i encara de manera parcial).
 • Altres ensenyaments i altres activitats i serveis no són coberts (alguns serveis estan subvencionats en determinades circumstàncies). El que no cobreix el concert ha de ser finançat per “altres”.
 • Una escola té dues fons de finançament: l’Administració i les famílies. Si el finançament de l’Administració no arriba, una de dues:
  • O redueix serveis, o la qualitat del currículum, o les inversions, etc.
  • O troba altres fons de finançament.
 • L’Administració, mitjançant la normativa, ha posat molt d’interès en conèixer i en controlar allò que cobra l’escola. Així, ha regulat les activitats per les quals es pot girar un rebut. Aquestes activitats són:
  • Activitats complementàries: les que no figuren expressament incloses en els plans i programes oficials.
   • Tenen caràcter voluntari.
   • La intervenció del consell escolar aprovarà la distribució horària de les activitats complementàries.
   • Des del punt de vista econòmic no podran tenir caràcter lucratiu (els beneficis de l’activitat no es poden repartir entre els propietaris del centre, cal invertir-los en l’activitat de l’entitat).
   • Es realitzaran fora de l’horari lectiu establert.
   • No formaran part de la programació oficial i, per tant, no seran susceptibles d’avaluació acadèmica.
   • Tenen com a finalitat el perfeccionament i la l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre.
   • Tindran en compte la possibilitat d’accés de tots els alumnes.
  • Activitats extraescolars: Tenen com a finalitat formació dels alumnes en aspectes socio-educatius i de lleure.
   • No estan relacionades amb l’activitat escolar.
   • Poden ser contemplades en el Projecte Educatiu.
   • Les activitats extraescolars, doncs, es defineixen per fer-se en una franja horària determinada, fora de l’horari escolar.
  • Serveis escolars: alguns serveis escolars són menjador, transport, gabinet mèdic i psicopedagògic i d’altres anàlegs. No és una llista tancada i poden haver-hi altres serveis. Han de complir les disposicions legals en matèria d’ordre laboral, sanitari i de seguretat.

L’article 51 de la LODE afirma:

  “El cobro de ambos tipos de actividades (activitats extraescolars i serveis escolars) podrá contribuir al matenimiento y mejora de las instalaciones”.