CONSELL ESCOLAR

icon consell escolar
CONSELL ESCOLAR

La constitució del Consell Escolar és obligatòria en tots els centres sostinguts amb fons públics.

Tot el sistema educatiu s’ha de gestionar democràticament i, per tant, a tots els nivells de gestió i decisió s’han de constituir consells escolars: des del Consell Escolar del Centre fins al Consell Escolar de l’Estat, passant pels Consells Escolars Municipals, Comarcals, Insulars i Autonòmic.

En el Consell Escolar estan representats professors i professores, pares i mares, alumnes i personal d’administració i serveis (PAS) del centre, un representant dels ajuntaments i, en el seu cas, de les empreses, amb l’objectiu comú de treballar solidàriament per aconseguir una qualitat d’ensenyament per a tot l’alumnat.

Composició del Consell Escolar del Col·legi Pius XII:

https://piusxiiweb.wixsite.com/piusxii/consell-escolar

Renovació del consell escolar d’un centre concertat
Amb caràcter general el Consell Escolar es renova per meitats cada dos anys:

 • 1a mitat
  2 representants de la titularitat del centre.
  2 representants del professorat.
  2 representants dels pares i mares.
  1 representant de l’alumnat
 • 2a mitat
  la resta de membres.

Funcions del Consell Escolar:

 • Designació i cessament del director.
 • Seleccionar, contractar i acomiadar al professorat.
 • Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar pel compliment de la normativa vigent. Revisar si cal les mesures adoptades.
 • Establir les directrius del PEC.
 • Aprovar, a proposta del titular, el pressupost del centre i el ROF.
 • Aprovar i avaluar la PGA.
 • Elaborar les directrius per a la programació, desenvolupament i preus de les activitats extraescolars i complementàries.
 • Proposar a l’Administració l’autorització per a les percepcions de les activitats
  complementàries i extraescolars.
 • Supervisar la marxa del centre en aspectes administratius i docents.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir les normes sobre aquest.
 • Establir els criteris de participació en activitats amb altres centres.
 • Proposar mesures i iniciatives per afavorir la convivència, la igualtat entre homes i
  dones i la resolució pacífica dels conflictes.

Les reunions del consell escolar

Qualsevol reunió és la presència d’un determinat grup de persones que, prèvia convocatòria, intenten arribar a un objectiu: informació, presa de decisions, transmetre idees i opinions, etc. L’objectiu ha d’estar definit i ha de ser conegut per tots els assistents amb antelació suficient.

consellescolarreunions

 

Comissions del Consell Escolar

consellescolarcomissions

Comissions mixtes del Consell Escolar

consellescolarcomissionsMIXTES

Funcionament del Consell Escolar

Reunions

El Consell Escolar es reunirà, almenys una vegada al trimestre, més una a principi de curs i una a final de curs. També per decisió del director o a petició d’un terç dels membres. L’assistència a les sessions del consell escolar és obligatòria per a tots els membres. Les reunions se celebraran en dia i hora que possibilitin l’assistència de tots els seus membres.

Per a les reunions ordinàries la direcció enviarà als membres del Consell Escolar les convocatòries amb l’ordre del dia, i tota la documentació relativa als temes objecte de debat (i en el seu cas, aprovació), amb un mínim d’una setmana d’antelació. L’acta de la sessió anterior s’ha d’incloure amb la documentació.

Es podran convocar reunions extraordinàries amb 48 hores d’antelació, per a tractar un tema greu o urgent.

Acords

El consell escolar adoptarà els acords per majoria simple (la meitat més un dels assistents) excepte en els següents casos:
1. Majoria absoluta de membres: abans, per l’aprovació del pressupost i compte de gestió.
2. Majoria de 2/3: abans, per l’aprovació i/o modificacions del PEC, PL i ROF. Actualment pel canvi de jornada escolar, canvi de denominació del centre i proposta de revocació del director.

 • El director i el cap d’estudis no poden abstenir-se a les votacions, però poden votar en blanc.
 • En cas d’empat (majoria absoluta i majoria simple) el president pot dirimir la votació.
 • Majoria absoluta: la meitat més 1 dels components que pertoca tenir el consell escolar, assisteixin o no a la votació.
 • Majoria simple: la meitat més 1 dels vots emesos (les abstencions no són computables, els vots en blanc sí). Si el nombre de membres és senar, la meitat més u s’entén sense  decimals, és a dir, la meitat més 0,5.