DOCUMENTS INSTITUCIONALS DEL CENTRE EDUCATIU

Els centres disposen d’autonomia, en el marc previst per les lleis, per elaborar els seus projectes i les seves normes d’organització i funcionament, aquests es recullen en els diferents documents institucionals.

D’entre aquests documents, n’hi ha que tenen un caràcter permanent (s’han de revisar almenys cada cinc anys) i n’hi ha que tenen un caràcter anual (un curs escolar).

docs-centre
Documents de caràcter permanent

 1. El projecte educatiu de centre (PEC): és un instrument de planificació institucional del centre, que concreta les intencions educatives consensuades per la comunitat educativa i serveix per donar sentit i orientar el conjunt de les activitats del centre. Defineix els trets d’identitat del centre i estableix el marc en el qual es
  desenvoluparan la resta de documents institucionals.
 2. La concreció curricular (CC): desenvolupa, completa, adequa i concreta el currículum oficial al centre. Suposa l’establiment d’un marc comú, acordat pel claustre, que defineixi les línies educatives del centre i que doni coherència i  continuïtat a les programacions docents, que en formen part, al llarg de tota l’etapa educativa.
 3. La programació docent (PD): és el document mitjançant el qual es desenvolupen, completen, adeqüen i concreten els currículums per a cadascuna de les matèries (ESO i BATXILLERAT) i per a cadascun dels cicles i cursos (EP i EI). Forma part de la concreció curricular del centre, amb la qual ha de guardar coherència. Se’n revisen i actualitzen anualment determinats aspectes.
 4. El pla d’atenció a la diversitat (PAD): és el marc en què es recullen les actuacions que el centre preveu per ajustar l’atenció educativa a les característiques i necessitats de tots els alumnes. Per tant, ha de fer referència tant a actuacions generals com a mesures específiques de suport, tot respectant els principis d’equitat, igualtat d’oportunitats i inclusió educativa.
 5. El pla d’acció tutorial (PAT): concreta els objectius i les activitats que duu a terme el docent pel que fa a la tutoria i a l’orientació.
 6. El projecte lingüístic de centre (PLC): estableix el tractament de les llengües d’ensenyament als centres educatius. El projecte lingüístic reflecteix l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic, poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana. Així mateix, estableix el tractament de les llengües estrangeres.
 7. El pla d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC): recull els procediments d’actuació del centre i les mesures organitzatives i curriculars per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de llengua catalana i, si també fos el cas, de llengua castellana.
 8. El reglament d’organització i funcionament (ROF): concreta les normes d’organització, participació i convivència, l’ús dels espais i les instal·lacions, les responsabilitats no definides en la normativa vigent, les normes de funcionament dels serveis educatius, etc.
 9. El pla de convivència (PCONV): és el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la convivència escolar facilitant la
  prevenció de conductes contràries a aquesta convivència i la resolució de situacions
  conflictives.

Documents de caràcter anual

 1. La programació general anual (PGA): és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Conté la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre. Inclou la concreció del Pla Estratègic (Projecte de Direcció).
 2. La memòria anual (MEM): és una eina d’avaluació interna imprescindible per a la millora del centre, perquè en aquesta s’analitzen i valoren els resultats acadèmics, s’analitza el grau de compliment de la Programació General Anual (PGA), se sintetitzen les aportacions de la comunitat educativa, i sobretot, es defineixen les propostes i les línies de millora que caldrà tenir presents en elaborar la PGA del curs següent.
 3. La programació d’aula (PA): és un instrument organitzat en unitats seqüenciades on cada docent desenvolupa les programacions docents elaborades pels departaments didàctics (en el cas de l’educació secundària) o pels cicles (en el cas de l’educació infantil i de l’educació primària) sota la coordinació del cap del departament o del coordinador de cicle.