EL COL·LEGI PIUS XII: UN CENTRE PRIVAT AMB MÓDULS CONCERTATS

El col·legi Pius XII és un centre amb una oferta educativa va des de l’educació infantil més primerenca, la seva escoleta, fins al batxillerat. Excepte el primer cicle de l’educació infantil, tots els altres nivells educatius que disposen entren dins dels mòduls concertats per la Conselleria d’Educació i Universitat.

MODALITATS DEL CONCERT: 

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació disposa un sistema  de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l’educació,  de manera gratuïta, en condicions d’igualtat i en el marc de la programació general de l’ensenyament.

Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s’estableixin en desenvolupament de l’article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l’educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s’hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Els concerts educatius amb centres docents privats poden ser:

 • De règim general: els concerts educatius amb els centres docents privats que imparteixen ensenyaments del segon cicle d’educació infantil i ensenyaments d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i cicles de formació professional bàsica.
 • De caràcter singular: els concerts educatius subscrits amb els centres docents privats que imparteixen ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior.

El concert educatiu del Col·legi Pius XII ès de 31 móduls, 28 de règim general (7 móduls de Educació Infantil, 12 móduls de Educació Primària, 5 de 1r i 2n ESO, 4 de 3r i 4t ESO) i 3 de caràcter singular (de Batxillerat).

 • EDUCACIÓ INFANTIL (Etapa privada) – 1r CICLE
  • 1 Unitat de 2n d’Educació Infantil
  • 1 Unitat de 3r d’Educació Infantil
 • EDUCACIÓ INFANTIL (Etapa concertada) – 2n CICLE
  • 2 Unitats de 4t d’Educació Infantil
  • 3 Unitats de 5è d’Educació Infantil
  • 2 Unitats de 6è d’Educació Infantil
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Etapa concertada)
  • 2 Unitats de 1r d’Educació Primària
  • 2 Unitats de 2n d’Educació Primària
  • 2 Unitats de 3r d’Educació Primària
  • ​2 Unitats de 4t d’Educació Primària
  • 2 Unitats de 5è d’Educació Primària
  • 2 Unitats de 6è d’Educació Primària
 • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (Etapa concertada)
  • 2 Unitats de 1r d’E.S.O.
  • 3 Unitats de 2n d’E.S.O.
  • 2 Unitats de 3r d’E.S.O.
  • 2 Unitats de 4t d’E.S.O.
 • BATXILLERAT (Etapa concertada)
  • 2  de Batxillerat Humanístic i Social
  • 1 de Batxillerat Científic i Tecnològic

RATIO D’ALUMNES:

A través del concert educatiu, el titular del centre s’obliga a tenir en funcionament el nombre total d’unitats escolars corresponents al nivell o als nivells d’ensenyament objecte del concert. Així mateix, s’obliga a tenir una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar a cada etapa no inferior a la que la Conselleria d’Educació i Universitat determini tenint en compte l’existent als centres públics del municipi o zona d’escolarització en què estigui situat el centre.

El conseller d’Educació i Universitat pot alterar les condicions dels concerts educatius prevists en els articles anteriors d’aquest Decret i incrementar la relació alumnes/unitat fins a un deu per cent per tal d’atendre les necessitats d’escolarització d’una determinada zona.

 • Ràtio mínima per etapa educativa en el municipi de Palma:
  • Infantil – 20 alumnes
  • Primària – 23 alumnes
  • Secundària – 24 alumnes
  • Batxillerat – 26 alumnes

GRATUIDAD DELS ENSENYAMENTS CONCERTATS:

Pel que fa a la garantia de gratuïtat dels ensenyaments objecte del concert i a la destinació dels fons públics rebuts, els centres privats concertats queden subjectes al control de caràcter financer que les disposicions vigents atribueixen a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els efectes econòmics del Decret vigent , són aplicables des del dia 1 de gener de 2009 fins l’actualitat (s’entenen prorrogats mentre no s’estableixin nous mòduls). En aquest decret s’aproven els imports anuals dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres docents concertats dels diferents nivells i modalitats educatius.

La dotació econòmica del concert inclou els salaris de direcció i professorat dels móduls concertats, així com amb el personal de suport pedagògic i docent (despeses de personal).

L’import dedicat a les despeses derivades de l’activitat educativa (altres despeses) s’assignen per cada un dels mòduls concertats, variant segons el nivell educatiu i el règim de el concert.

 • EDUCACIÓ INFANTIL – Mòdul anual per unitat: 7.177,92 euros
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA – Mòdul anual per unitat: 7.177,92 euros
 • ESO DE PRIMER I SEGON – Mòdul anual per unitat: 9.264.96 euros
 • ESO DE TERCER I QUART – Mòdul anual per unitat: 10.203,24 euros
 • BATXILLERAT – Mòdul anual per unitat: 5.912,82 euros

Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009.

modulsconcertats

ABREVIACIONS

 • CC        Centre Concertat
 • EI          Educació infantil
 • EP         Educació primària
 • ESO      Educació secundària obligatòria
 • PMAR    Programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment
 • BTX       Batxillerat
 • BC        Batxillerat de ciències
 • BHCS    Batxillerat d’humanitats i ciències socials
 • CFGM   Cicle formatiu de grau itjà
 • CFGS    Cicle formatiu de grau superior

OBSERVACIONS

 1. Manteniment del concert educatiu de règim general a partir del curs 2018-2019 per als ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, cicles de formació professional bàsica, educació especial i UEECO, amb les modificacions, condicions i advertiments que s’ esmenten a les observacions numerades que acompanyen seguidament a aquesta observació dins la mateixa cel·la, si n’hi ha.
 1. Les dades relatives a les necessitats de l’escolarització de la zona justifiquen l’increment d’una tercera unitat concertada a quart d’educació infantil.
 1. L’evolució dels grups justifica la modificació, sol·licitada pel centre, de les unitats totals concertades als nivells d’educació primària (disminuint el nombre total d’unitats concertades) i de primer i segon (ESO1, augmentant el nombre total d’unitats concertades) de l’educació secundària obligatòria. Així, les unitats concertades a primària passen a ser: 2 a primer, 2 a segon, 2 a tercer, 2 a quart, 2 a cinquè i 2 a sisè; i les unitats concertades a ESO1 passen a ser: 3 a primer i 2 a segon.
 1. Manteniment del concert educatiu de règim singular a partir del curs 2018-2019 per als ensenyaments de batxillerat i cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior, amb les modificacions, condicions i advertiments que s’esmenten a les observacions numerades que acompanyen a aquesta observació dins la mateixa cel·la, si n’hi ha.
 1. No procedeix concertar les unitats senceres de primer i de segon de la modalitat de ciències de batxillerat atès que l’estimació d’alumnat de batxillerat continua com en el curs 2017-2018 per sota dels 50 alumnes amb un màxim possible de 55.