FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA CONCERTADA

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN EL GOVERN DEL CENTRE I ÒRGANS DE COORDINACIÓ

Cada centre educatiu té uns trets d’identitat, uns valors, objectius, estructures i recursos, un sistema de relacions entre totes les persones i col·lectius que el formen i que integren la comunitat educativa, que participen del seu govern, de l’organització i del funcionament a través de diferents òrgans en els termes que preveuen les Lleis.

L’organització i el funcionament dels centres es fonamenta en els òrgans següents:

A) Òrgan executiu de govern:

 • L’Equip Directiu.- Està format pels òrgans de govern unipersonals:
  • Director/a
  • Cap d’estudis
  • Caps d’estudis adjunts
  • Secretari, si és el cas.

Aquests membres han d’exercir les respectives funcions i competències, i han d’actuar  de forma coordinada.

B) Òrgans col·legiats de govern, coordinació i participació:

 • El Consell Escolar: és l’òrgan de participació dels diferent sectors de la comunitat educativa en el funcionament i el govern del centre.

En el cas del col·legi Pius XII, centre concertat amb més de 9 móduls concertats, la composició del Consell Escolar es:

  • 1 director/a
  • 3 representants de la titularitat del centre
  • 4 representants dels professors
  • 4 pares/mares (1 de l’APIMA i 3 d’elegits/des)
  • 2 alumnes (a partir del primer curs d’ESO)
  • 1 representant del personal d’administració i serveis
 • El Claustre de Docents: és l’òrgan de participació del docent en el funcionament i el govern del centre.

C) Òrgans de coordinació docent:

 • Comissió de coordinació pedagògica: òrgan encarregat de coordinar els diferents cicles i departaments didàctics o de família professional.
 • Tutories: la tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els docents que formen part del claustre d’un centre poden exercir les funcions de docent tutor quan correspongui. Cal tenir en compte que és el director qui designa el docent tutor.
 • Equips de cicle (Educació Infantil i Primària): integrats per tots els docents que imparteixin docència en el cicle corresponent, per tal d’organitzar i desenvolupar, sota la supervisió del cap d’estudis, els ensenyaments propis del cicle educatiu.
 • Equips docents: l’equip docent de grup està constituït per tots els docents que imparteixen docència als alumnes del grup. Serà coordinat pel seu tutor.
 • Departaments didàctics i departaments de família professional (Educació Secundària): són equips de treball que permeten la integració del docent en la vida del centre, s’encarreguen d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de les àrees, matèries o mòduls corresponents i les activitats que se’ls encomanin dins l’àmbit de les seves competències.
 • Departament d’orientació (Educació Secundària): òrgan encarregat de coordinar i
  intervenir en l’atenció a la diversitat en el centre.
 • Equip de suport (Educació Infantil i Primària): òrgan encarregat de coordinar i
  intervenir en l’atenció a la diversitat en el centre.
 • Comissió de normalització lingüística: té la finalitat de potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Assessora l’equip directiu en les funcions de coordinació, impuls i manteniment de les activitats encaminades a incentivar l’ús de la llengua catalana i a aconseguir els objectius que la normativa vigent assenyala.
 • Comissió de Convivència: coordina i assegura la coherència de totes les iniciatives
  destinades a millorar la convivència que es duguin a terme al centre educatiu. Col·labora en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació
  d’acords educatius.
 • Coordinació de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars: és la
  persona responsable, entre altres coses, d’elaborar el programa anual d’aquestes
  activitats i serveis, proporcionar als alumnes i a les famílies la informació relativa a
  les activitats del centre i fomentar la seva participació, coordinar l’organització dels
  viatges d’estudis, els intercanvis, etc.

Cal tenir en compte que el centre, a través del reglament d’organització i funcionament (ROF), pot establir l’existència d’altres òrgans de coordinació.

D) Altres òrgans de participació de la comunitat educativa:
A més de la seva participació en els òrgans a què fa referència el punt 3.2.B, els diferents
sectors  poden participar a través de les seves associacions.

 • Pares, mares i tutors d’alumnes: associació de pares i mares d’alumnes (APIMA)
 • Alumnes: associació  d’alumnes i juntes de delegats.