LES FAMILIES A L’ESCOLA

Aquesta página és una guia als pares i mares que s’incorporen a l’APIMA PIUS XII. Si actuem organitzadament, com a grup amb un interès comú, el pares i mares aprendrem a fer una societat més participativa i solidària. Ens facilitarem, a nosaltres mateixos, la sempre complexa tasca d’educar als nostres infants i adolescents.

L’APIMA és una organització sense ànim de lucre: és independent d’institucions, administracions, partits polítics, sindicats, empreses o altres entitats. Els ingresos de l’APIMA són les quotes dels socis. Les despeses fixes de l’associació inclouen la quota de la FAPA (Federació d’Associacions de Pares), que aporta assessorament comptable, legal i de gestió, inclou l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, i serveix de nexe amb les altres associacions de pares properes geográficamentemediante les zones de coordinació, i amb associacions de Mallorca i fins i tot d’altres regions mitjançant les seves trobades formatives. Altres despeses són las subvencións als viatges d’estudis i festes, participació económica en els esdeveniments escolars, despeses materials per les activitats i difusió de les mateixes.

L’APIMA és de voluntària associació: fa alguns anys, el cobrament de la quota es realitzava per part de l’escola, juntament amb altres conceptes, en un rebut. Per defecte, totes les famílies eren sòcies de l’APIMA. Per donar-se de baixa, calia comunicar aquesta voluntat per escrit a centre educatiu. Actualment, el model de gestió de socis es realitza per la pròpia associació; per defecte, les famílies no són sòcies de l’APIMA, i han de comunicar mediant un formulari i el pagament de la quota, la seva voluntat de donar-se d’alta (baixa, modificació de dades, …) així com acceptar, en compliment de la llei, el tractament de les seves dades de caràcter personal. Moltes famílies, en aquesta transició del costum, no saben que aquest procediment d’alta ha canviat, i que han de sol·licitar la inscripció voluntàriament mitjançant el següent formulari online.

L’APIMA està formada per pares, mares o tutors d’alumnes escolaritzats al col·legi Pius XII. Per canvis en les normatives, hem hagut d’adaptar tant a l’RGPD com a l’exigència de sol·licitud d’autorització de domiciliació de la quota (SEPE). Això ens ha portat a un procés de sol·licitud de formulari d’inscripció a qualsevol família que vulgui ser sòcia, tot i haver-se inscrit prèviament. Hem aprofitat aquesta situació per actualitzar la base de dades i assignar un número de soci fix a cada família. HEm fet canvis i actualitzacions a la web, la documentació de la asociació está organitzada segons se’ns exigeix, i ens hem inscrit al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC), que ens obre les portes a sol·licitar l’ús d’instal·lacions i mitjans municipals de forma gratuïta, així com a la sol·licitud de subvencions.

L’APIMA té com a finalitats:

 • Informar i assessorar als pares i mares sobre les activitats pròpies de l’APIMA, tant de forma individual com a col·lectiva i tot allò que estigui relacionat amb l’educació dels seus fills; així com promoure el exercici dels drets i deures que tenen en aquesta tasca.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre.
 • Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la
  direcció i professorat del centre.
 • Promoure activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, cicles de
  conferències, publicacions, grups de treball, etc.
 • Promoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.
 • Participar en la gestió del centre a través del Consell Escolar.

I tot allò que estigui establert als Estatuts, o puntualment sigui necessari.

Drets de les APIMA:

Els referits a les seves competències estan recollits als ROF d’educació primària i secundària i dels seus propis estatuts que es deriven de les lleis i normes vigents sobre
associacions (Llei d’associacions de març de 2002, LODE, LOE, Decret 188/2003). Tenim dret a:

 • Tenir un local: la direcció del centre facilitarà a l’APIMA, l’ús d’un local per al desenvolupament de les activitats que li siguin pròpies. Si les instal·lacions ho permeten, aquest local serà d’ús exclusiu per l’APIMA.
 • Utilitzar el centre: sempre que no es produeixin interferències en el normal desenvolupament de les activitats previstes a la PGA, essent responsables del bo ús dels mateixos. L’APIMA té la potestat d’utilitzar les infrastructures del centre, fóra de l’horari lectiu obligatori, i ser responsable del seu ús.
 • Tenir lliure accés al centre: la direcció té l’obligació de facilitar al APIMA el lliure accés, sense condicionar la presència dels seus membres a la del professorat ni a la del personal no docent.
 • Utilització dels locals per activitats extraordinàries: l’APIMA podrà utilitzar les instal·lacions del centre, per a la realització d’activitat puntuals i extraordinàries que li siguin pròpies, Assemblees per exemple, prèvia informació per escrit de l’APIMA a la Direcció del Centre i amb una antelació de 48 hores.

Ara mateix, l’APIMA no te un local propi a l’escola, dispossem al centre dun armari amb clau, per dipositar els documents. La biblioteca i el menjador són els nostres llocs habituals per fer reunions de l’assemblea.

El col·legi disposa d’una bústia de l’APIMA dins l’edifici, a prop de secretaria. També tenim un tauler amb informació de l’associació a la façana, al costat de l’entrada principal, per difondre informació important per a les famílies.

Reglaments Orgànics ROF:

Resum dels Articles de Constitució i funcions de les APIMAs: es reconeixen a les associacions de pares i mares d’alumnes les facultats i les funcions següents:

 1. Elevar al consell escolar propostes per a l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
 2. Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars.
 3. Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament del centre que considerin oportú.
 4. Elaborar informes per al consell escolar.
 5. Rebre un exemplar del projecte educatiu, i de les seves modificacions, així com de la programació general anual i de la memòria de final de curs.
 6. Utilitzar gratuïtament de les instal·lacions del centre en els termes establerts en la normativa vigent.
 7. Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats, i rebre l’ordre del dia de l’esmentat consell abans de la seva realització, per tal de poder elaborar propostes.
 8. Informar la comunitat educativa de la seva activitat.
 9. Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el professorat del centre amb la finalitat de millorar-ne el funcionament.
 10. Fomentar la col·laboració entre el professorat i la pròpia associació de pares i mares d’alumnes.
 11. Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre.
 12. Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar i participar en els processos d’avaluació externa i interna del centre.