SISTEMA EDUCATIU A LES ILLES BALEARS

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears fixa al seu l’article 36, referit a l’Ensenyament,  es competències que té la Comunitat Autònoma en aquesta matèria, d’acord amb el que disposen l’article 27 i el número 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.

Com a conseqüència de l’aplicació de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, la nostra Comunitat Autònoma va assumir les competències en matèria educativa, l’1 de gener de 1998, que s’afegiren a les que ja tenia en matèria d’ensenyament del català, segons l’article 35 de l’Estatut.

Són d’aplicació a les Illes Balears les Lleis que regulen el sistema educatiu de l’Estat Espanyol. Aquestes són dues. La primera, la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE), que desplega l’article 27 de la Constitució espanyola. I la segona, la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació (LOE), modificada per la Llei Orgànica 8/ 2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
(LOMCE).

Actualment, s’està en procés de redacció d’una Llei d’Educació pròpia de la nostra Comunitat autònoma.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU

La Llei Orgànica d’educació (LOE), de 2006 i la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), de 2013 que la modifica, són actualment les normes bàsiques que regulen el sistema educatiu i defineixen la seva estructura.sistema-educativo-lomce-sin-titulo

Al sistema educatiu vigent, es diferencien 4 grans àmbits:

a) Educació Obligatòria

Fa efectiu el dret fonamental a l’educació bàsica, determinat a l’article 27.4 de la Constitució. Suposa que tots els nins i nines de la CAIB entre 6 i 16 anys han d’estar escolaritzats. Això, té una doble implicació, per una banda obliga als pares o tutors a escolaritzar als seus fills/es o tutoritzats i a dur-los a l’escola de manera regular. Per una altra banda, obliga a l’Administració a proporcionar-los una plaça escolar gratuïta i a que es faci, als centres educatius, el control sistemàtic de la seva assistència.

L’Educació bàsica, obligatòria, s’estructura en dues etapes:

 • Educació Primària (de 6 a 12 anys)
 • Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys).

b) Educació no obligatòria

L’oferta educativa prèvia a l’Educació Bàsica i Obligatòria està conformada per l’etapa de l’Educació Infantil que està estructurada en dos cicles:

 • 1r cicle (0-3 anys)
 • 2n cicle (de 3 a 6 anys)

L’oferta educativa posterior a l’Educació Bàsica i Obligatòria està conformada per:

 • Batxillerat (de 16 a 18 anys)
 • Formació Professional:
  • Bàsica
  • de Grau Mitjà
  • de Grau Superior
 • Universitat, on es realitzen estudis de:
  • Grau
  • Postgrau

c) Ensenyaments de Règim Especial

A més de l’oferta educativa general, a les Illes Balears s’ofereixen altres estudis relacionats amb el món de l’art, l’esport i els idiomes que s’imparteixen de manera reglada i gratuïta en centres públics.

d) Educació de Persones adultes

L’educació de persones adultes està dirigida a persones majors de 18 anys o a persones
que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen per cursar aquests
estudis.
Excepcionalment, poden cursar els ensenyaments formals les persones majors de 16 anys que es trobin en un dels supòsits següents:
a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti assistir
als ensenyaments que imparteixen els centres educatius en règim ordinari.
b) Ser esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.
c) Estar internats en un centre específic per a menors complint mesures judicials.
Aquests estudis es poden cursar en règim presencial o a distància.

L’oferta inclou estudis d’Ensenyaments Inicials, d’Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Idiomes, i altres ensenyances de caràcter no formal, com  espanyol i català per estrangers, preparació de proves d’accés a la Universitat i als Cicles
Formatius, així com tallers i altres formacions que faciliten la inserció laboral.